Dejavnosti

Mednarodni projekt POVEZANI - V ISKANJU REŠITEV

Povezani

Osnovno sporočilo projekta je pomen odgovornega ravnanja in aktivnega delovanja vsakega posameznika za strpnost, nenasilje in doseganje svetovnega miru. Cilj uresničujemo z obravnavo vsebin MUN konference 2016 v organizaciji Convitto Nazionale Paolo Diacono, Cividale del Friuli ITALY z naslednjih področij: globalno državljanstvo, zbliževanje kultur, mir in človekove pravice, medkulturno učenje, izobraževanje za trajnostni razvoj ter vloga ZN pri reševanju svetovnih problemov.

V prvem delu projekta sodelujeta partnerski šoli Gimnazija Vič, Convitto Nazionale Paolo Diacono, Cividale del Friuli ITALY v obliki izmenjave dijakov ter s sodelovanjem v projektu MUN v organizaciji italijanske šole. V drugem delu obe šoli vabita svoje partnerske šole v domovini in tujini ter šole iz lokalnega okolja k sodelovanju na ustvarjalnem natečaju, POVEZANI - V ISKANJU REŠITEV, v katerem bodo lahko izbrali eno od naslednjih oblik izražanja:

 • Kratki film
 • Glasbena predstavitev
 • Dramska uprizoritev
 • Risba, strip
 • Kritični esej
 • Fotografija

Teme za ustvarjalni natečaj

Vsebino oz. aktualne družbene probleme, na podlagi katerih bodo udeleženci natečaja ustvarjali smo izbrali iz razpisanih tem MUN srečanja v Italiji (CFMUNESCO 2016).

 • Pravica do ohranjanja kultur etničnih manjšin
 • Pomanjkanje virov in zalog pitne vode
 • Vrnitev umetnin svetovne kulturne dediščine v države izvora
 • Uresničevanje pravic oseb s posebnimi potrebami
 • Dostop do šolanja in zdravstvene oskrbe pri porokah mladoletnih deklic
 • Mednarodne migracije in zaščita beguncev
 • Onesnaževanje z elektronskimi odpadki
 • Problematika ogljičnega odtisa
 • Ravnanje z biotehnologijami
 • Preprečevanje rekrutiranja tujih borcev
 • Zaščita divjih živali in preprečevanje škodljivih posegov v gozdove
 • Prekupčevanje s sintetičnimi drogami
 • Preprečevanje spolnega pohabljanja žensk
 • Opolnomočenje žensk s pomočjo mikrokreditov
 • Dostop do zdravstvene oskrba v času nosečnosti
 • Vprašanje Aleppa
 • Vojna v Jemnu
 • Ogrožanje svetovne varnosti in miru zaradi infiltracije teroristov med migrante

Udeleženci prvega dela projekta se bomo srečali na MUN-u v Italiji ter dvakrat na izmenjavi, udeleženci ustvarjalnega natečaja pa na Gimnaziji Vič v Ljubljani ob zaključku projekta v marcu/aprilu 2017, kamor bodo povabljeni sodelujoči iz vseh šol.

Aktivnosti v projektu:

Cilji projekta

 1. Z raziskovanjem na MUN-u obravnavanih tem dijaki pridobivajo nova znanja o aktualnih svetovnih družbenih in okoljskih problemih.
 2. Dijaki pridobijo spretnosti in veščine s področja nastopanja, argumentiranja, kulturnega dialoga, sodelovalnega dela. V vlogi delegatov različnih držav spoznajo poklice povezane z mednarodnim delovanjem.
 3. S postavitvijo dijakov v vlogo delegatov se naučijo sprejemati drugačnost, zavedajo se nujnosti sožitja različnih posameznikov, narodov in držav. Zaradi mednarodne udeležbe imajo dijaki priložnost navezovati stike z vrstniki iz drugačnih kulturnih okolij.
 4. Z delovanjem v projektu se dijaki razvijajo v odgovorne, družbeno kritične, strpne in odprte posameznike.

Promocija

Projekt bo predstavljen na spletni strani Gimnazije Vič, Convitto Nazionale Paolo Diacono, Cividale del Friuli ITALY, UNESCO ASP mreže, javna občila (in spletne strani sodelujočih šol).

Poročanje o poteku projekta bo teklo preko šolskih glasil udeleženih šol in njihovih spletnih strani ter strani UNESCO ASP mreže.

Rezultate natečaja bomo predstavili v obliki za javnost odprte razstave na Gimnaziji Vič, izdelki bodo objavljeni na spletnih straneh obeh šol, v šolski publikaciji, lokalnih medijih.

Na zaključno srečanje z javno predstavitvijo izbranih izdelkov bodo povabljeni tudi predstavniki medijev in lokalnih skupnosti.