Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Arhitektura » Stališče srednješolcev do trajnostnega razvoja v grajenem okolju

Stališče srednješolcev do trajnostnega razvoja v grajenem okolju

Avtorica:
Mateja Kovač
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
trajnostni prostorski razvoj, grajeno okolje, stališča srednješolcev, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
Povzetek:

Uravnoteževanje človekovih potreb po ohranjanju naravnega in grajenega okolja v sedanjosti in prihodnosti povezujemo s pojmom trajnostnega ravnovesja. V nalogi smo se osredotočili na trajnostni razvoj v grajenem okolju, še predvsem na kvaliteto bivanja in na zagotavljanje kvalitetnega bivanja v povezavi s trajnostnim razvojem. Podrobno so analizirana stališča srednješolcev Gimnazije Vič do trajnostnega razvoja v grajenem okolju. Na podlagi analize podatkov, zbranih s pomočjo ankete, smo prišli do sklepa, da je večina anketirancev seznanjena s trajnostnim razvojem v grajenem okolju, vendar se njihovi odgovori v povprečju za 23% odklanjajo od idealne rešitve. Ker ima lahko vsak poseg, ki ni v skladu s trajnostnim razvojem, trajne, celo nepopravljive posledice za razvoj današnjih in prihodnjih generacij, ta rezultat ne ocenjujemo kot dober. Poleg tega smo ugotovili, da srednješolci bolj ali manj podpirajo trajnostni razvoj v grajenem okolju. Znanja jim primanjkuje predvsem na področju umeščanja različnih objektov v prostor. Rezultati naloge kažejo, da bi morali srednješolce bolj seznaniti z razvojno usmerjenim varovanjem kulturne dediščine. Razlik v stališčih med spoloma, po kraju bivanja, vrsti stavbe, v kateri srednješolec živi, in po njegovih nagnjenjih v raziskavi nismo ugotovili, kar se nam zdi v redu. Logično je, da obstajajo razlike med letniki. Srednješolci v višjih letnikih bolj podpirajo odločitve, ki so v skladu s trajnostnim razvojem v grajenem okolju, kot srednješolci v nižjih letnikih. Na ravnanje srednješolcev ima velik vpliv družina, vrstniki, šola in mediji. Vsak izmed teh »vzgaja in izobražuje« srednješolca tudi na področju trajnostnega razvoja v grajenem okolju. Zato bi bilo mogoče z načrtnim izvajanjem že sprejetih ukrepov vplivati tudi na stališče srednješolcev do trajnostnega razvoja v grajenem okolju.

plakat