Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Biologija » Pestrost sevov bakterije Escherihcia Coli v človeških prebavilih

Pestrost sevov bakterije Escherihcia Coli v človeških prebavilih

Avtorici:
Bojana Lazovič, Klara Širca, 2.a
Mentorica:
Helena Potočnik Vičar
Somentorica:
doc. dr. Marjanca Starčič Erjavec
Ključne besede:
Escherichia coli, sevi, pestrost, agarozna gelska elektroforeza, ERIC-profil
Povzetek:

Bakterija Escherichia coli (E. coli) je del normalne flore prebavila vsakega človeka, pa tudi toplokrvnih živali. Je eden najpogosteje preučevanih in raziskovanih organizmov. Za ugotavljanje pestrosti sevov E. coli obstajajo zelo različne metode. Ena izmed njih je tudi določanje ERIC-profilov z metodo verižnega pomnoževanja DNA (PCR). Velja, da ima vsak sev svoj značilen ERIC-profil. Cilj najine raziskovalne naloge je bil oceniti, kakšna je pestrost sevov E. coli pri ljudeh. V ta namen sva s pomočjo selekcijskih gojišč (plošče z MacConkey-agarjem) iz blata 10 ljudi izolirali 50 izolatov E. coli (iz vsakega človeka po 5). Da gre za izolate bakterije E. coli, sva potrdili z nacepitvijo na plošče agarja z eozin-metilenskim modrilom (EMB) in testom API 20E. Iz vsakega izolata sva pripravili lizat, ki sva ga uporabili za namnoževanje specifičnih fragmentov DNA (odsekov ERIC) v PCR. S PCR pomnožene fragmente ERIC sva analizirali z gelsko agarozno elektroforezo in ugotavljali pojavljanje različnih ERIC-profilov pri posameznikih. Najina raziskava je pokazala, da je pestrost sevov E. coli pri ljudeh veliko manjša, saj smo odkrili le po 1-2 različna ERIC-profila, torej 1-2 različna seva na posameznika. Najini rezultati so tudi pokazali, da čeprav ima vsak posameznik edinstveno kombinacijo ERIC-profilov, lahko posamezne enake ERIC-profile najdemo tudi pri dveh različnih posameznikih.