Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Biologija » Uspešnost neinvazivnih metod vzorčenja in njihova uporabnost v genetskih raziskavah

Uspešnost neinvazivnih metod vzorčenja in njihova uporabnost v genetskih raziskavah

Avtorice:
Bojana Lazović, 4.letnik, Ellen Malovrh, 4.letnik
Mentorica:
Helena Potočnik Vičar
Somentorica:
doc. dr. Elena Varljen Bužan
Ključne besede:
neinvazivne metode vzorčenja, vzorci iz sline, mali sesalci, uspešnost PCR reakcije, genetske raziskave
Povzetek:

Varovanje biotske raznovrstnosti je eden od ključnih izzivov sodobne družbe danes in v prihodnosti. K ohranjanju biodiverzitete lahko posredno pripomoremo tudi z uporabo neinvazivnih metod genetskega vzorčenja. Te so še posebej uporabne pri malih sesalcih, saj s temi metodami ne vplivamo na njihovo življenje in vedenje, medtem ko jih z odvzemom tkiva trajno poškodujemo.

Z raziskovalno nalogo sva želeli dokazati, da neinvazivne metode vzorčenja ne vplivajo na rezultate genetskih raziskav. V ta namen sva analizirali 30 vzorcev treh različnih živalskih vrst, in sicer tekunice (Spermophilus citellus), navadnega polha (Glis glis) in drevesnega polha (Dryomys nitedula). Raziskavo sva pričeli z izolacijo DNK iz sline in tkiva, nato pa sva dobljene izolante pomnožili v verižni reakciji s polimerazo (PCR).

Najino raziskovalno delo naju je privedlo do zaključka, da neinvazivne metode pri odvzemu vzorca za raziskave ne vplivajo na rezultate želenih raziskav. Izolacija DNK iz vzorca sline je prav tako uspešna kot izolacija iz tkivnega vzorca, če upoštevamo določene pogoje. Vzorce sline na terenu moramo čimprej shraniti v zamrzovalne torbe, odvzeti dva vzorca sline in pri raziskavah uporabiti krajše fragmente DNK.