Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Biologija » Vpliv bivalentnih kationov na elektroporacijo celic

Vpliv bivalentnih kationov na elektroporacijo celic

Avtorica:
Katja Brezovar, 3.f
Mentorica:
Sonja Artač
Somentorica:
Alenka Maček
Ključne besede:
elektroporacija, kalcijevi ioni, celična smrt
Povzetek:

Elektroporacija je pojav prerazporeditve lipidov v lipidnem dvosloju, ki se zgodi ob izpostavitvi celice napetosti električnih pulzov. Posledica pojava je povečana prepustnost celične membrane. V raziskovalni nalogi sem želela ugotoviti, kako povečana koncentracija Ca2+ ionov vpliva na preživetje celic pri elektroporaciji. Izvedla sem poskuse v mediju brez Ca2+ ionov, v mediju s fiziološko prisotnostjo Ca2+ ionov in v mediju s povečano koncentracijo Ca2+ ionov. Preživetje celic sem ugotavljala 22 ur po poskusu z merjenjem svetlobne absorbance. Predpostavila sem, da bo vdor Ca2+ ionov v celico ob povečani prepustnosti celične membrane povzročil celično smrt. Hipotezo sem potrdila saj so celice v mediju s povišano koncentracijo Ca2+ ionov, doživele celično smrt pri nižjih poracijskih napetostih, kot celice v mediju brez prisotnih Ca2+ ionov. Poskuse sem izvajala na Fakulteti za elektrotehniko v Laboratoriju za biokibernetiko.