Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Kemija » Nanodelci v okolju – onesnaževanje zraka?

Nanodelci v okolju – onesnaževanje zraka?

Avtorici:
Ema Senegačnik, 2.a, Maruša Dolinar 2.a
Mentorica:
Alenka Mozer
Somentor:
Ivan Iskra
Ključne besede:
nanodelci, onesnaževanje zraka, PM(2,5), kvaliteta zraka, trdni delci v zraku
Povzetek:

V raziskovalni nalogi sva opisali, kaj so nanodelci na splošno, kakšna je njihova kemijska sestava, oblika, kje jih najdemo v vsakdanjem življenju in kakšen vpliv imajo na človekovo zdravje ter okolje v katerem se človek nahaja, čemur sva se podrobneje posvetili. Raziskali sva tudi področje nanotehnologije in nekoliko predstavili pomembno prelomnico, ki je pomenila velik napredek v razvoju nanotehnologije – transmisijski elektronski mikroskop.

V eksperimentalnem delu raziskovalne naloge sva se osredotočili predvsem na območja, kjer se nanodelci nahajajo in kako s svojo prisotnostjo in vsebnostjo v zraku vplivajo na človeka in njegovo zdravje oz. kvaliteto življenja.

Na dveh različnih lokacijah, na Gimnaziji Vič ob prometni Tržaški cesti in v Rožni dolini, sva izmerili vsebnost nanodelcev v zraku ter rezultate med seboj primerjali. Želeli sva ugotoviti, kje je zrak bolj onesnažen, pa tudi kašen je izvor z merilnimi napravami zaznanih delcev. Na prvi lokaciji, v bližini prometne Tržaške ceste, kjer ima avtomobilski promet in njegovo onesnaževanje velik vpliv na onesnaženost zraka, je bila vsebnost nanodelcev v zraku precej večja kot v Rožni dolini pod Rožnikom, kjer je avtomobilskega prometa manj. Poskušali sva ugotoviti, zaradi česa nastajajo nanodelci; ali so posledica cvetnega prahu, izpušnih plinov, zasebnih kurišč ali drugih virov.

Vsebnost nanodelcev v zraku sva merili v enakih časovnih obdobjih, meritve sva izvedli eno za drugo, tako da vpliv letnih časov ni bil močno prisoten, a vseeno ne zanemarljiv. Na meritve so imele zelo močen vpliv vremenske razmere.

Vse rezultate sva dobili s pomočjo naprave SMPS 3936L85, ki so jo skonstruirali na IJS in je namenjena merjenju vsebnosti nanodelcev v zraku. Dobljene podatke sva analizirali iz računalniško strukturiranih grafikonov in zapisali ugotovitve, do katerih sva prišli s pomočjo poskusa.

Na osnovi ugotovitev najine raziskave sva sošolce na Gimnaziji Vič informirali, da smo dijaki Gimnazije Vič v šoli zaradi bližine prometne Tržaške ceste med poukom izpostavljeni večji nevarnosti za zdravje zaradi znatnega onesnaženja zraka z nanodelci, predvsem če zračimo prostore z odpiranjem oken ob Tržaški cesti. Izjema pri tem je pouk športne vzgoje, kadar gremo na sprehod oz. tek v naravo na bližnji Rožnik.