Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Kemija » Primerjava vsebnosti ekstraktivov v lesu bora in smreke

Primerjava vsebnosti ekstraktivov v lesu bora in smreke

Avtorica:
Sonja Gabrijelčič, 3.d
Mentor:
Andrej Smrdu
Somentorica:
doc. dr. Ida Poljanšek
Ključne besede:
les, bor, smreka, Soxhletova ekstrakcija, TLC, UV/VIS
Povzetek:

Cilj raziskovalne naloge je bila primerjava med ekstraktivi v lesu bora in v lesu smreke. Na borovem lesu so bili podobni poskusi že izvedeni, zato me je predvsem zanimalo, ali so v smrekovem lesu podobne snovi. Iz lesa sem snovi ekstrahirala s Soxhletovo ekstrakcijo, in sicer s polarnim (etanol) in z nepolarnim (cikloheksan) topilom. Nato sem poskusila določiti, katere snovi sem ekstrahirala, s tankoplastno kromatografijo (TLC) in UV/VIS. Ugotovila sem, da so ekstraktivi v lesu bora in smreke precej različni. V borovem lesu sem določila pričakovane snovi (pinosilvin in pinosilvin monometilni eter), v lesu smreke pa večinoma smole in majhen delež celokupnih fenolov.