Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Razlike v samopodobi dijakov

Razlike v samopodobi dijakov

Avtorci:
Nikolina Mencin, 1. a, Miša Šinkovec, 1. a
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
dijak, spol, ustanova, starost, povezava in razlike samopodobe
Povzetek:

Namen najine raziskovalne naloge je ugotoviti razlike in povezave samopodobe med spoloma, starostjo in ustanovo. S pomočjo literature, dosedanjih raziskav in opažanj sva postavili hipoteze, katere sva s pomočjo rezultatov na koncu ovrgli ali potrdili.

Raziskovalna naloga je razdeljena na tri dele. V prvem delu je opisan problem; teorija, katero sva napisali s pomočjo literature in hipoteze, ki sva jih postavili. V drugem delu je predstavljen način dela, opis anketnega vprašalnika in obdelava podatkov. V tretjem delu pa so predstavljeni in obrazloženi dobljeni rezultati in ugotovitve ter zaključek.

Z raziskovalno nalogo sva ugotovili, da je samopodoba med spoloma najbolj vidna na področju mnenja o sebi in idealnem jazu, kjer so dekleta bolj kritična do sebe kot fantje, sploh na področju učne uspešnosti. Dekleta 3. letnika se najbolj obremenjujejo z mnenjem drugih o njihovi privlačnosti. Poleg tega se imajo dekleta v povprečju za bolj samozavestne kot fantje. Samopodoba na področju učne uspešnosti je različna tudi glede na ustanovo katero obiskujejo dijaki. Gimnazijci imajo višja pričakovanja o svoji učni uspešnosti kot dijaki poklicnih srednjih šol. Povezave med samopodobo in starostjo se pri rezultatih kažejo v tem, da imajo dijaki višjih letnikov v povprečju višje mnenje o sebi.