Dogodki in novice

Krkina nagrada

text

Dijakinji Ana Strgar in Ariadna Štorman iz 4. a razreda je Svet sklada Krkinih nagrad izbral za prejemnici Krkine nagrade za leto 2011. Izdelali sta raziskovalno nalogo z naslovom: Ali obstajajo razlike med spoloma pri delovanju antidepresivnih zdravil. Mentorja naloge sta bila Alenka Mozer z Gimnazije Vič in prof. dr. Gregor Majdič z VF UL ter MF UM.

Vsebina naloge

Ženske in moški se razlikujemo. Velikokrat pa pozabimo, da so razlike med spoloma prisotne tudi v možganih in zato ne pomislimo, da bi lahko zdravila učinkovala različno tudi glede na spol bolnika. Tudi nekatere psihične bolezni se pojavljajo različno pogosto glede na spol. Prav zaradi tega je pomembno, da poznamo delovanje možganov in vzroke za nastanek teh bolezni. V naši raziskovalni nalogi smo se posvetili ugotavljanju razlik v učinkovanju antidepresivnih zdravil glede na spol. V uvodu smo predstavili hipoteze in cilje naloge. Raziskovanje nam je omogočila Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani. Testiranja so potekala pod vodstvom zunanjega mentorja prof. dr. Gregorja Majdiča. V teoretičnem delu smo na kratko opisali možgane in njihovo delovanje ter spolne razlike v možganih. Posebno pozornost smo posvetili živčnima prenašalcema, dopaminu in serotoninu, saj oba vplivata na nastanek depresije in anksioznosti. Depresija in anksioznost sodita med najpogostejše duševne bolezni. text Najpogosteje se ju zdravi z različnimi terapijami in zdravili (npr. antidepresivi). Med antidepresive spada tudi fluoksetin, ki smo ga uporabili za testiranje. V testiranja je bilo vključenih 35 miši, od tega 17 kontrolnih (8 samic in 9 samcev) in 18 miši, ki so s pitno vodo dobivale fluoksetin (9 samic in 9 samcev). Opravljeni so bili trije testi obnašanja: test dvignjenega labirinta v obliki križa (EPM), test odprtega polja (OF) in test prisilnega plavanja (FST). Vse miši so bile testirane po prej navedenem vrstnem redu. Testa EPM in OF sta bila izvedena za ugotavljanje anksioznosti, test FST pa za prepoznavanje depresiji podobnega obnašanja.