Delovanje šole in pouk

Šolske službe in šolski organi

Za nemoteno izvajanje vseh dejavnosti Gimnazije Vič poleg učiteljev skrbijo tudi drugi delavci. Šolo vodijo in upravljajo ravnateljica, njeni pomočnici in Svet šole. Pri tem pomaga Sveta staršev. Informacije v zvezi s šolanjem in načrtovanjem kariere, pomoč pri osebnih težavah … dobijo dijaki in starši v svetovalni službi. Imamo bogato šolsko knjižnico z učbeniškim skladom. Za finančni in administrativni del poskrbijo v računovodstvu in v tajništvu šole, skrbnik informacijske tehnologije pa za nemoteno delovanje tehnologije. Šolski sklad s prispevki staršev in z donacijami pomembno pomaga pri izboljšanju učnega standarda. Zelo smo ponosni na šolsko kuhinjo. Za vzdrževano in čisto šolsko okolje pa skrbijo hišnika in čistilke.

Ravnateljica

Ravnateljica je poslovodni organ in pedagoški vodja šole. Osnovne naloge ravnateljice so skrb za učinkovito delovanje šole skladno z zakonodajo in njen razvoj v korist dijakov, zaposlenih in družbe. Naloge ravnatelja so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja.

Pomočnika ravnateljice

Pomočnika ravnateljice pomagata ravnateljici pri organizaciji dela na šoli. Urejata nadomeščanja odsotnih učiteljev, spremembe učilnic, poleg skrbnikov spletne strani skrbita za kar najboljšo obveščenost dijakov in profesorjev. Pri njima dobite informacije o urnikih, o obveznih in izbirnih vsebinah ter o izvenšolskih dejavnostih.

Svet šole

Svet šole je organ upravljanje šole. Sestavljajo ga predstavniki zaposleni, ustanovitelja, predstavniki staršev in predstavnika dijakov. Naloge Sveta zavoda so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja.

Nadaljuj branje »

Svet staršev

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika in njegovega namestnika, ki ju starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Nadaljuj branje »

Šolska svetovalna služba

Področje dela svetovalne službe je zelo pestro in med drugim obsega individualno delo z dijaki, karierno svetovanje, tečaj učinkovitega učenja, sodelovanje z razredniki pri ustvarjanju razredne skupnosti, delo z nadarjenimi dijaki, s športniki in z dijaki s statusom dijaka s posebnimi potrebami.

Nadaljuj branje »

Šolska prehrana

Šola ima svojo kuhinjo, v kateri šolski kuharji pripravljajo malice in kosila za dijake. Informacije o šolski prehrani (vrste obrokov, načini naročanja, pripombe, mnenja in predlogi) dobite pri organizatorici šolske prehrane.

Nadaljuj branje »

Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je sestavni del dela in življenja na šoli. Namenjena je dijakom in učiteljem, ki se tu srečujejo ob različnih priložnostih, vsebinah, metodah in oblikah dela.

Nadaljuj branje »

Učbeniški sklad

Šola omogoča dijakom, da si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Seznam učbenikov za naslednje šolsko leto določi šola, praviloma do konca marca tekočega šolskega leta. Učbenike izbirajo učitelji iz Kataloga učbenikov, isposojalnica učbenika pa je ena tretjina nabavne cene učbenika.

Nadaljuj branje »

Šolski sklad

Poslanstvo Šolskega sklada je, da financira dejavnosti, ki niso sestavina obveznega izobraževalnega programa in omogoča, da so vsi dijaki, tudi tisti z oteženimi socialnimi okoliščinami deležni celotnega programa, ki ga šola vključuje v letni delovni načrt.

Nadaljuj branje »

Tajništvo šole

V času uradnih ur se v tajništvu dijakom izdajajo potrdila o šolanju. Dijaki oddajo prijavnico na izpit, na izbirne predmete, vlogo za odobritev statusa, prijave na nekatere obšolske dejavnosti (ekskurzije), četrtošolci oddajo seminarske naloge in podobno. V tajništvu se oglasite v primeru kraje ali izgube vrednejšega predmeta.

Fotokopiranje

Dijaki lahko sami fotokopirajo dodatna gradiva ali zapiske s fotokopirnim strojem v avli pred upravnim delom šole. Plačilo fotokopij uredi dijak v računovodstvu šole. V primeru zapletov s fotokopiranjem bodo dijakom pomagali skrbnik informacijske tehnologije, laborant za fiziko, ali tajnica šole. Fotokopiranje je dovoljeno v času, ko dijaki nimajo pouka.

Urejanje in čiščenje šole

Za urejanje in čiščenje šole ter okolice poskrbijo hišnik in snažilke. Dijaki se oglasijo pri hišniku v primeru težav z garderobnimi omaricami, ob izgubi potrebščin ali če opazijo poškodbo na šolskem inventarju.

Šolska zdravnica

Šolska ambulanta Gimnazije Vič je v Zdravstvenem domu Ljubljana Vič-Rudnik, šolska zdravnica je Nataša Marinič Fišer, dr. medicine.