Delovanje šole in pouk

Matura

Splošna matura je državni izpit, s katerim dijak zaključi srednješolsko izobraževanje, hkrati pa je tudi pogoj za študij na univerzi. Maturo kandidati opravljajo pod enakimi pogoji sočasno, po enakih postopkih, pravilih in ocenjevalnih merilih.

Na Gimnaziji Vič pripravljamo dijake na maturo iz predmetov obveznega dela: slovenščina, matematika in angleščina, ter izbirnega dela: biologija, filozofija, fizika, francoščina, geografija, informatika, kemija, nemščina, psihologija, sociologija, španščina, zgodovina in umetnostna zgodovina, med katerimi dijak izbere dva. Dijaki si lahko izberejo priprave tudi na višji ravni zahtevnosti iz tujih jezikov in matematike.

Ponosni smo, da so naši dijaki na maturi zelo uspešni, kar si lahko preberete v letnih poročilih, kar jim široko odpira vrata na fakultete doma in v tujini.

Splošne informacije o maturitetni zakonodaji in posameznih maturitetnih predmetih najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si

V šoli dobite informacije o maturi na šolski oglasni deski, pri razrednih predstavnikih za maturo in tajnici ŠMK SM.

Zunanji kandidati in zviševanje ocen

Gimnazija Vič v šolskem letu 2023/24 ne sprejema prijav novih kandidatov drugih šol ali t. i. 21-letnikov, ki bi se s prijavo želeli obrniti neposredno na nas, saj bi morali zaradi dodatnega števila kandidatov spremeniti organizacijo mature (več prostora in osebja). Nekdanji dijaki Gimnazije Vič, ki želite zviševati ocene, se lahko prijavite najkasneje do 30. 3. 2024. Točke praktičnega dela izpita (sem. nal. ali lab. vaje) se vam priznajo, tako da vam tega dela izpita ni treba ponovno opravljati.

Cenik za zunanje kandidate

Cena Državnega izpitnega centra (strošek, ki ga morajo poravnati vsi kandidati brez statusa dijaka v programu v katerem zaključujejo izobraževanje) 24 EUR na izpit, torej 120 EUR za pet predmetov
Cena Gimnazije Vič za kandidate, ki šolanja niso zaključili na Gimnaziji Vič in nekdanje dijake Gimnazije Vič, ki bi želeli opravljati celotno maturo po preteku dveh let od prvega opravljanja (v skladu s sklepom sveta zavoda z dne 14. 10. 2010, dopolnjeno 29. 2. 2016 in 12. 10. 2017) 100 EUR na izpit, torej 500 EUR za pet predmetov
Cena Gimnazije Vič za kandidate, ki so šolanje zaključili na Gimnaziji Vič in maturo zvišujejo v skladu 40. členom Zakona o maturi (v skladu s sklepom sveta zavoda z dne 12. 10. 2017) 10 EUR (administrativni strošek – ne glede na število predmetov)

Rok za plačilo za spomladanski rok 2024: 30. 3. 2024. Če kandidat odda prijavo in zneskov ne poravna v roku, je prijava neveljavna in je šola ne posreduje Državnemu izpitnemu centru.

Letna poročila o opravljeni maturi